Lenka Pálková

narozena / born: 1. června 1955
žije a pracuje / lives and works at: Mračov u Blatné, ČR
absolvovala / education: Střední umělecko-průmyslová škola, obor hračky
soukromé studium u profesora Anatolij Kljutschinski 2014-2019
členka / member: AJV a JUV

mail: galerie@lenkapalkova.cz
mobil: +420 603 147 107

o AUTORCE

Zdá se být symbolické, že se narodila na den dětí: propadla kouzlům přírody, zvířat, hraček,loutek a her. Jako každé dítě. Jenomže Lenka svůj svět snů neopouští. Lidová škola uměnípro ni není jen nucený zájmový kroužek, i když ještě neví, že svět dětského loutkového divadla jí otevře cestu k systematické výtvarné tvorbě, která se nakonec bude promítat ve všech jejích činnostech.

Přes protesty rodičů si prosazuje studium na střední umělecko-průmyslové školu profesora Viktora Fixla. Obor hračky – loutky se stane na dlouho její profesí i úspěšnou budoucností. Nastupuje v příbramském Hamiru jako samostatná výtvarnice, posléze, již pod záštitou své vlastní firmy, proniká na celosvětový trh a sbírá úspěchy. „Vynikající hračka roku“ či „Správná hračka“ věru nejsou ocenění nevýrazná.

Jenomže Lence byznys nestačí – a ani ji tolik nezajímá. Má citlivou, romantickou povahu, často sní, potřebuje změnu a dobrodružství. Ze světa obchodu utíká do lesa, ke svým psům, květinám, zahradě a jezírkům, do srubu, který pro ni postavil její muž Tomáš. Nebojí se fyzické práce a střídá tvrdou dřinu v zahradách s jemností květinové vazby. Tudy všudy se vine linie romantické poezie křehkých, zranitelných krajin. Bílé a růžové lekníny, robustní kameny v objetí subtilních trav, vyhřívající se psi, mohutné stromy.

Jako by žila v tajuplném lese. Své pohádkové krajiny přenáší do obrazů, ve kterých se před větrem a mrazem krčí zahrádky a domky, ohýbají stromy… Kontrast křehkosti lidského konání oproti mocné přírodě. Lenčiny oleje jsou naplněny pokorným obdivem ke kráse světa. Ale nejen to: i strachem z jeho zničení.

Právě křehkost je nejsilnějším charakteristickým rysem její práce a proto je tak okouzlující se před její obrazy posadit, pohladit kočku či pejska, zasnít se a chvíli se toulat v pohádkách.

MgA. Tereza Babrajová

obrazy

about the author

It seems symbolic that Lenka was born on Children’s Day, addicted to the magic of nature, animals, toys, puppets and games. Like any other child, except Lenka hasn’t abandoned her world of dreams. For her the Folk School of Art was more than a hobby, she was forced to perform even if she still didn’t realize that the world of children’s puppet theater would open up a path to the systematic creation that in the end would project itself into all of her activities.

Despite her parents’ protests she asserted her desire to study at a secondary school of art and design with Professor Viktor Fixl.

The discipline of toy-making – puppets, became her long-term profession and ensured her future success. She began working at Hamiro in Přibram as an independent artist, later, with her own company breaking into the world market and gaining success. Toy Excellence of the Year and Right Toy are certainly no commonplace awards.

But business isn’t enough for Lenka, it really doesn’t interest her all that much. She has a sensitive, romantic disposition; she often dreams, requires change and adventure. She runs from the world of commerce to the forest, to her dog, her flowers, garden, and ponds, to the log cabin her husband Tomáš built for her.

She’s no stranger to manual labor, alternating between intense work in the garden and creating delicate floral arrangements. Here, all around, one can follow along the romantic poetry of the fragile vulnerable landscapes. White and pink water lilies, rugged stones in the subtle embrace of the grass, dogs basking in the sun, huge trees. As if in a mysterious forest.

She brings this fabulous countryside to her paintings, in which gardens and houses cower before the wind and frost, where trees bend … The contrast of the frailty of human nature against the power of nature. Lenka’s oil-paintings are filled with admiration for the humble beauty of the world and not only that, but the fear of its destruction as well.

It is preciscely this fragility that is the strongest characteristic feature of her work and why it is so charming to sit in front of her paintings, while petting a cat or a dog, daydreaming and wandering for a while in fairy tales.

Jennifer Helia DeFelice

paintings

VÝSTAVY / exhibitions

Lnáře 2019

Písek 2018

Lnáře 2017

Blovice 2016

Dobříš 2015

Praha 9 2014

Galerie 1602 Slatina u Jevišovic 2013

Galerie Carson Plzeň 2012

Galerie F Drtikola v Příbrami 2011

Galerie u modré kočky 2010 – 2023

Pravidelné společné výstavy s asociací jihočeských výtvarníku AJV a jednoty umělců výtvarných JUV

obrazy